ANFÄNGER

A N F Ä N G E R K U R S
für Taiji und Qi Gong

Freitag 11:15 Uhr
Kursleitung: Hiroko Ono
ab 08. Okt. 2021
Anmelden


Freitag

Taiji-Studio Familie Bai | 1070 Wien, Neubaugasse 31/10 | Tel/Fax: 01 / 523 44 68 | E-Mail: info@taiji-bai.at

powered by contentmanager.cc