Taiji 48

Fortsetzung 1: Taiji 48 Bew.;
Perfektion Taiji 24 Bew.;

Montag 10:00 Uhr
Kursleitung: Bai Lin
ab 11. Feb. 2019
Anmelden


Korrektur Taiji 24 & 48 Bew.;
Meridian Lehre

Montag 11:10 Uhr
Kursleitung: Martha Steiner
ab 11. Feb. 2019
Anmelden


Taiji 42er Form

Fortsetzung1: Taiji 42 Bew.;
Perfektion Taiji 24 Bew.

Montag 16:10 Uhr
Kursleitung: Alfred Schlögelhofer
ab 11. Feb. 2019
Anmelden


ANFÄNGER

A N F Ä N G E R K U R S
für Taiji & Qi Gong (voll!)

Montag 17:20 Uhr
Kursleitung: Bai Lin
ab 25. Feb. 2019
Anmelden


Taiji 48

Perfektion Taiji 24 & 48 Bew.
6 Heilende Laute

Montag 18:30 Uhr
Kursleitung: Martha Steiner
ab 11. Feb. 2019
Anmelden


ANFÄNGER

A N F Ä N G E R K U R S
für Taiji & Qi Gong

Montag 19:40 Uhr
Kursleitung: Alfred Schlögelhofer
ab 04. März 2019
AnmeldenTaiji-Studio Familie Bai | 1070 Wien, Neubaugasse 31/10 | Tel/Fax: 01 / 523 44 68 | E-Mail: info@taiji-bai.at

powered by contentmanager.cc